Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Podmienky používania NavstevaLekara.sk

Podmienky používania NavstevaLekara.sk

V súvislosti s používaním portálu www.NavstevaLekara.sk Vás žiadame o prečítanie týchto Podmienok používania.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu NavstevaLekara.sk je spoločnosť Clevergy s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 468 401, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64073/B („CLEVERGY“ alebo "Poskytovateľ"). Adresa elektronickej pošty info@navstevalekara.sk
 2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom on-line elektronického systému pre lekárov a zdravotnícke zariadenia (ďalej tiež „rezervačný systém“) v rámci ktorého si pacient (ďalej „užívateľ“) môže vyhľadať kontakt na lekára, bezplatne sa nakontaktovať na lekára pre účely objednania sa na vyšetrenie, alebo si zabezpečiť rôzne doplnkové služby, všetky prístupné na webovej stránke https://www.navstevalekara.sk.
 3. Internetový portál NavstevaLekara.sk označuje doménu druhej úrovne NavstevaLekara.sk a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.navstevalekara.sk.
 4. Poskytovanie a využívanie služieb na NavstevaLekara.sk sa spravuje týmito podmienkami NavstevaLekara.sk (ďalej aj ako „Podmienky“, "Zmluva", alebo "VOP").

II. Fungovanie rezervačného systému pre bezplatné objednanie na vyšetrenie

 1. Užívateľ vyplní príslušné údaje v rezervačnom formulári rezervačného systému, t.j. vyplní meno a priezvisko užívateľa, telefónne číslo, e-mail a poznámku.
 2. Ako náhle užívateľ vyplní rezervačný formulár a potvrdí rezerváciu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“, je rezervácia považovaná pre užívateľa za záväznú.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že zariadenie je oprávnené rezerváciu kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť. V takom prípade bude užívateľ vyrozumený o tejto zmene/zrušení e-mailom.
 4. Poskytovateľ zodpovedá za to, že rezervácia vykonaná v rezervačnom systéme bude v ňom zaznačená a zariadenie, ktorého sa týka, bude mať možnosť sa prostredníctvom rezervačného systému bezodkladne o nej dozvedieť.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za:
  1. to, že zdravotnícke zariadenie rezerváciu vykoná, t.j. vykoná objednanie pacienta, zabezpečí potrebný čas a následne poskytne služby, za to zodpovedá samotné zariadenie,
  2. funkčnosť dátovej siete užívateľa, zariadenia, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardwarového vybavenia užívateľa, za stav programového vybavenia užívateľa, ako ani za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia užívateľa.

III. Využitie služieb NavstevaLekara.sk, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

 1. Portál NavstevaLekara.sk a CLEVERGY nepodmieňujú akýmkoľvek plnením objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Portál NavstevaLekara.sk a CLEVERGY nepodmieňujú akýmkoľvek plnením poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Každý užívateľ má možnosť bezplatnej rezervácie termínu.
 2. Užívateľ má výlučne na báze dobrovoľnosti možnosť využiť služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. Služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňajú 24 hodinovú podporu užívateľov, komplexný manažment pacienta spočívajúci vo vyhľadávaní vhodného lekára a voľného termínu, informovanie o dostupnosti termínov, zabezpečenie komunikácie s lekárom, informovanie o iných možnostiach, sms notifikáciu v prípade rezervovaného termínu. V prípade prejaveného záujmu užívateľa zasielanie noviniek portálu, poskytnutie detailného hodnotenia lekárov pacientmi a upozornenie užívateľa na uvoľnený termín.   
 4. CLEVERGY, ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepodmieňujú vyšetrenie užívateľa rezerváciou termínu cez portál NavstevaLekara.sk.
 5. Užívateľ najskôr vyplní príslušné údaje v rezervačnom formulári rezervačného systému.
 6. Ako náhle užívateľ vyplní rezervačný formulár a potvrdí objednanie služieb stlačením „Prejsť na platbu“ je presmerovaný na okno s výberom možnosti platby kartou, alebo platby cez internetové bankovníctvo. Okrem Služieb podľa článku III je registrovaný užívateľ oprávnený využiť aj rezervačný systém pre bezplatné objednanie na vyšetrenie podľa článku II. Užívateľ, ktorý si objednáva platené služby spoločnosti Clevergy a portálu NavstevaLekara.sk, stlačením „Prejsť na platbu“ potvrdzuje, že v danom prípade je samoplatcom a cez portál NavstevaLekara.sk nevyužíva žiadne služby, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
 7. Platbu je možné uhradiť iba prostredníctvom portálu www.navstevalekara.sk, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou na portáli. Spôsoby platby sú VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, ČSOB internet banking, UniPlatba, Poštová banka internetbanking, obyčajnou platobnou kartou, alebo kreditnou kartou.  Po uhradení platby za objednané služby je objednávka potvrdená užívateľovi emailom, alebo iným vhodným informačným kanálom. Takto vytvorená objednávka je záväzná.
 8. Pri vystavovaní daňových dokladov bude poskytovateľ postupovať v zmysle platných predpisov, pričom užívateľ súhlasí s vystavovaním a doručovaním  daňových dokladov v elektronickej podobe.
 9. Stlačením „Prejsť na platbu“ užívateľ súhlasí s týmito VOP.
 

IV.  Pravidlá zverejňovania obsahu

 1. Obsah na NavstevaLekara.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu CLEVERGY zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich CLEVERGY. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti CLEVERGY je zakázané.
 2. Spoločnosť CLEVERGY nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený používateľmi a uložený na NavstevaLekara.sk.

V. Práva a povinnosti

 1. CLEVERGY neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. CLEVERGY nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na NavstevaLekara.sk.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na NavstevaLekara.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Používateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na NavstevaLekara.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

VI. Názory užívateľov na služby lekárov

 1. Užívateľovi, ktorý využil služby portálu za účelom rezervácie termínu pre objednanie sa k lekárovi, odošle poskytovateľ email s výzvou, aby v prípade, že návštevu lekára uskutočnil a má záujem o zverejnenie názoru na služby, zaslal svoj názor poskytovateľovi.
 2. Užívateľ nie je povinný názor na služby lekára zdieľať.
 3. Pokiaľ má užívateľ záujem o zdieľanie názoru za účelom jeho zverejnenia na portáli, zašle názor písomne formou vyplnenia formulára.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ zverejní len taký názor na služby lekára, ktorý je v súlade s týmito podmienkami. Lekár je oprávnený zverejnený názor zo svojho profilu v súlade s právom na ochranu osobnosti odstrániť.
 5. Názor užívateľa na služby lekára sa musí vzťahovať len k návšteve lekára uskutočnenej užívateľom a k službám lekára v priebehu návštevy,  nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, najmä nesmie obsahovať vulgarizmy, nepravdy, krivo obviňovať, vyzývať k násiliu, rasovej, náboženskej, alebo etnickej nenávisti, apod.
 6. Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť, prípadne odstrániť už zverejnený názor užívateľa z portálu, pokiaľ je v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi či týmito podmienkami.
 7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť obsahu názoru užívateľa.  

VII. Obmedzenie zodpovednosti

 1. CLEVERGY nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať portál www.navstevalekara.sk alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol CLEVERGY upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade technickej poruchy servera nebude žiadať užívateľ/ lekár od CLEVERGY finančnú náhradu. Úlohou CLEVERGY je v čo najkratšom čase tento problém odstrániť. V prípade, že objednaný pacient sa nedostaví na vyšetrenie užívateľ/ lekár nebude vymáhať od CLEVERGY finančnú náhradu.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. CLEVERGY je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na NavstevaLekara.sk. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným v Podmienkach. CLEVERGY si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.navstevalekara.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 2. Používateľ a CLEVERGY sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania NavstevaLekara.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.