Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Podmienky používania NavstevaLekara.sk

Podmienky používania NavstevaLekara.sk

V súvislosti s používaním portálu www.NavstevaLekara.sk (ďalej len „NavstevaLekara.sk“). Vás žiadame o prečítanie týchto Podmienok používania. NavstevaLekara.sk je platforma, ktorá urýchľuje a zjednodušuje komunikáciu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „lekár“ alebo „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“).

Upozornenie:

Služby poskytované prevádzkovateľom portálu NavstevaLekara.sk sa za žiadnych okolností nepovažujú a ani nesmú považovať za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo súčasť zdravotných výkonov, nakoľko tieto úkony a činnosti je oprávnený robiť iba a výlučne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Služby nie sú ani objednaním pacienta na vyšetrenie, ani poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z., nakoľko v tomto prípade objednanie pacienta a poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonáva iba a výlučne samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovateľ portálu NavstevaLekara.sk poskytuje služby, vďaka ktorým je pacient spôsobilý si rýchlo, jednoducho a efektívne manažovať svoju komunikáciu s lekárom a úkony s tým spojené, ako aj byť priebežne informovaný o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu NavstevaLekara.sk a poskytovateľom s tým súvisiacich služieb je spoločnosť Clevergy s. r. o., so sídlom Bakošova 2095/8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 468 401, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64073/B („CLEVERGY“ alebo "Spoločnosť"). Adresa elektronickej pošty: info@navstevalekara.sk
 2. Portál NavstevaLekara.sk označuje doménu druhej úrovne NavstevaLekara.sk a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.navstevalekara.sk.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli NavstevaLekara.sk sa spravuje týmito podmienkami NavstevaLekara.sk (ďalej aj ako „Podmienky“, "Zmluva", alebo "VOP").

II. Služby

 1. Prevádzkovateľ v rámci portálu NavstevaLekara.sk poskytuje rôzne úrovne služieb, a to:

1.1. základné služby, ktoré sú prístupné každému užívateľovi portálu NavstevaLekara.sk a v rámci ktorých sa poskytuje:

a) 24 hodinová podpora užívateľov na portáli NavstevaLekara.sk;

b) možnosť vyhľadať vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre potreby užívateľa, ľahko a rýchlo získať informácie o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, referenciách iných pacientov a pod.;

c) poskytovanie všeobecných informácií a zaujímavostí v oblasti zdravia, a to prostredníctvom zverejnených článkov a videí. 

1.2. bežné bezplatné služby, ktoré sú prístupné užívateľovi portálu NavstevaLekara.sk, ktorý vyplnil a odoslal bezplatný formulár, a v rámci ktorých sa poskytuje:

a) 24 hodinová podpora užívateľov na portáli NavstevaLekara.sk;

b) možnosť vyhľadať vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre potreby užívateľa, ľahko a rýchlo získať informácie o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, referenciách iných pacientov a pod.;

c) poskytovanie všeobecných informácií a zaujímavostí v oblasti zdravia, a to prostredníctvom zverejnených článkov a videí;

d) zasielanie noviniek a informácií,

e) poskytnutie detailného hodnotenia lekárov pacientmi;

f) zabezpečenie komunikácie medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to za účelom zabezpečenia objednania receptu, prípadne rezervácie konkrétneho termínu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sprostredkovanie požiadaviek pacientov a pod.

V prípade využitia bežných bezplatných služieb užívateľ objednáva služby vyplnením a odoslaním bezplatného formuláru, t.j. formuláru, ktorý nie je označený ako „Objednávka služieb NavstevaLekara.sk“, ktoré umožňujú užívateľovi kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prostredníctvom portálu NavstevaLekara.sk a požiadať o príslušný termín osobnej návštevy, pričom ak užívateľovi nevyhovuje vygenerovaný navrhovaný termín môže si opätovným kliknutím vyžiadať iný termín.

1.3. nadštandardné platené služby, ktoré sú prístupné užívateľovi portálu NavstevaLekara.sk, ktorý vyplnil spoplatnený formulár, a v rámci ktorých sa poskytuje:

a) 24 hodinová podpora užívateľov na portáli NavstevaLekara.sk;

b) možnosť vyhľadať vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre potreby užívateľa, ľahko a rýchlo získať informácie o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ordinačných hodinách, referenciách iných pacientov a pod.;

c) poskytovanie všeobecných informácií a zaujímavostí v oblasti zdravia, a to prostredníctvom zverejnených článkov a videí;

d) zasielanie noviniek a informácií,

e) poskytnutie detailného hodnotenia lekárov pacientmi;

f) komplexný manažment a zabezpečenie komunikácie medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a informovanie o dostupnosti voľných termínov, sprostredkovanie iných požiadaviek pacientov a pod.;

g) e-mailovú a/alebo sms notifikáciu v prípade rezervovaného termínu;

h) upozornenie užívateľa na uvoľnený termín.

V prípade využitia nadštandardných platených služieb užívateľ objednáva služby vyplnením a odoslaním formuláru „Objednávka služieb NavstevaLekara.sk“, v ktorých je zahrnutý komplexný manažment spočívajúci najmä vo vyhľadávaní lekára a voľného termínu, informovaní o dostupnosti viacerých termínov, zabezpečení komunikácie s lekárom, informovaní o iných možnostiach.

2. Užívateľ má výlučne na báze dobrovoľnosti možnosť využiť služby Spoločnosti a podľa vlastného uváženia zvoliť príslušnú úroveň služieb. Spoločnosť zdôrazňuje, že žiadny užívateľ nie je nútený využívať služby Spoločnosti, prípadne objednávať platené nadštandardné služby podľa ods. 1.3. tohto článku VOP. K plateným nadštandardným službám je oprávnený užívateľ pristúpiť, ak má záujem o komplexné manažovanie jeho návštevy u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. CLEVERGY a ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepodmieňujú objednanie na vyšetrenie a ani poskytnutie zdravotnej starostlivosti využitím platených nadštandardných služieb CLEVERGY, pričom užívateľ je oprávnený sa objednať na vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kedykoľvek s využitím nižšej úrovne služieb Spoločnosti, prípadne aj bez využitia služieb Spoločnosti (napr. priamo telefonicky kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, osobne ho navštíviť, využiť služby iných portálov).

3. V prípade záujmu je užívateľ oprávnený sa registrovať a vytvoriť si užívateľský účet v tzv. Zóne pacienta. Pre účely registrácie užívateľ poskytne Poskytovateľovi všetky údaje nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu tak, ako sú uvedené v registračnom formulári. Užívateľ poskytne všetky informácie v správnej, pravdivej, aktuálnej a úplnej podobe a v prípade ich zmeny, tieto oznámi Poskytovateľovi ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní od kedy zmena nastala. Užívateľovi je pri registrácii vygenerované jedinečné heslo, ktoré ho oprávňuje na prístup do užívateľského účtu. Užívateľ má právo vygenerované heslo zmeniť, a to vo svojom profile v Zóne pacienta. Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho užívateľského účtu (najmä za zabezpečenie hesla) a za všetky aktivity vykonávané v tomto účte alebo prostredníctvom neho; v prípade narušenia integrity užívateľského účtu (vrátane straty hesla), je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od kedy došlo k takémuto narušeniu, informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akýkoľvek neoprávnený zásah do integrity užívateľského účtu, ktorý je spôsobený stratou hesla alebo sprístupnením hesla a/alebo obsahu účtu tretej osobe zo strany užívateľa. Užívateľský účet je užívateľ oprávnený využívať za účelom správy a evidencie služieb využívaných v rámci portálu NavstevaLekara.sk, ako aj pre účely zmeny údajov vo svojom profile či využívania iných funkcionalít, ktoré Poskytovateľ v rámci účtu aktuálne ponúka. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť užívateľský účet v prípade (a) ak zistí, že užívateľ uviedol nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, (b) ak sa užívateľ neprihlásil do účtu viac ako 5 rokov, (c) ak užívateľ požiada o zrušenie účtu alebo (d) v iných prípadoch podľa VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie účtu, a to zaslaním žiadosti na e-mail: info@navstevalekara.sk. Po zániku účtu Poskytovateľ vymaže všetok obsah týkajúci sa užívateľa, pričom tento obsah Poskytovateľ nie je povinný zálohovať pre budúce použitie. Tým nie je dotknuté oprávnenie a zároveň aj povinnosť Poskytovateľa uchovávať vybrané informácie a údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. pre daňové a účtovné účely).


III. Využitie a objednanie služieb NavstevaLekara.sk

 1. Užívateľ v prípade záujmu o objednanie bežných bezplatných služieb alebo platených nadštandardných služieb najskôr vyplní údaje v  príslušnom formulári, a to najmä meno a priezvisko, mobil, e-mail a poznámku pre lekára.
 2. V prípade bežných bezplatných služieb užívateľ po vyplnení formuláru potvrdí objednanie bežných bezplatných služieb, a to stlačením tlačidla „Potvrdiť“. Ako náhle užívateľ vyplní formulár a potvrdí jeho odoslanie kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“, je objednanie služieb považované pre užívateľa za záväzné.
 3. V prípade platených nadštandardných služieb užívateľ po vyplnení formuláru „Objednávka služieb NavstevaLekara.sk“ potvrdí objednanie platených nadštandardných služieb a stlačením tlačidla „Prejsť k platbe“ je presmerovaný na okno s výberom možnosti platby. Užívateľ, ktorý si objednáva platené nadštandardné služby, stlačením tlačidla „Prejsť k platbe“ zároveň potvrdzuje, že v danom prípade vystupuje vždy výlučne ako samoplatca a (i) cez portál NavstevaLekara.sk nevyužíva žiadne služby, ktoré by boli hradené z verejného zdravotného poistenia a (ii) ani mu v tejto súvislosti nie je a nemá byť poskytnutá žiadna zdravotná starostlivosť alebo vyšetrenie, ktoré by bolo hradené z verejného zdravotného poistenia. Platbu je možné uhradiť iba prostredníctvom portálu NavstevaLekara.sk, a to krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou na portáli. Spôsoby platby sú VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, Poštová banka internetbanking, obyčajnou platobnou kartou, alebo kreditnou kartou.  Po uhradení platby za objednané platené nadštandardné služby je objednávka potvrdená užívateľovi e-mailom, alebo iným vhodným informačným kanálom. Takto vytvorená objednávka je záväzná. Pri vystavovaní daňových dokladov bude Spoločnosť postupovať v zmysle platných predpisov, pričom užívateľ súhlasí s vystavovaním a doručovaním  daňových dokladov v elektronickej podobe.
 4. Stlačením tlačidla „Prejsť k platbe“ alebo „Potvrdiť“ užívateľ zároveň súhlasí s týmito VOP.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený rezerváciu termínu návštevy u lekára kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť. V takom prípade bude užívateľ vyrozumený o tejto zmene/zrušení.
 6. Spoločnosť zodpovedá iba za to, že rezervácia termínu návštevy u lekára vykonaná prostredníctvom služieb Spoločnosti bude zaznačená a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého sa týka, bude mať možnosť sa prostredníctvom služieb portálu NavstevaLekara.sk bezodkladne o nej dozvedieť a následne sám zrealizovať objednanie užívateľa na príslušný termín.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za:

7.1. to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti následne vykoná objednanie užívateľa, zabezpečí potrebný čas na návštevu užívateľa a poskytne zdravotnú starostlivosť, nakoľko uvedené nie je predmetom služieb Spoločnosti, ale samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý v plnom rozsahu zodpovedá za objednanie užívateľa a poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

7.2. funkčnosť dátovej siete užívateľa, zariadenia, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardwarového vybavenia užívateľa, za stav programového vybavenia užívateľa, ako ani za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia užívateľa.

IV.  Pravidlá zverejňovania obsahu

 1. Obsah na NavstevaLekara.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu CLEVERGY zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich CLEVERGY. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti CLEVERGY je zakázané.
 2. Spoločnosť CLEVERGY nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený používateľmi a uložený na NavstevaLekara.sk.

V. Práva a povinnosti

 1. CLEVERGY neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. CLEVERGY nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na NavstevaLekara.sk, pokiaľ tak nie je uvedené v týchto Podmienkach.
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na NavstevaLekara.sk, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Užívateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na NavstevaLekara.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.
 4. Zrušenie objednávky služieb je možné do 48 hodín od plánovanej návštevy lekára zaslaním žiadosti o zrušenie na emailovú adresu pacient@navstevalekara.sk. Spoločnosť si za zrušenie objednávky z dôvodu na strane užívateľa účtuje poplatok vo výške 5 Eur, ktorý slúži na úhradu transakčných nákladov Spoločnosti a prevádzkovateľov platobných brán spojených s prijatím platby a odoslaním platby na účet užívateľa.

VI. Názory užívateľov na služby lekárov

 1. Užívateľovi, ktorý využil služby portálu NavstevaLekara.sk, odošle Spoločnosť e-mail s výzvou, aby v prípade, že návštevu lekára uskutočnil a má záujem o zverejnenie názoru na služby lekára, zaslal svoj názor Spoločnosti.
 2. Užívateľ nie je povinný názor na služby lekára zdieľať.
 3. Pokiaľ má užívateľ záujem o zdieľanie názoru za účelom jeho zverejnenia na portáli, zašle názor písomne formou vyplnenia formulára.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť zverejní len taký názor na služby lekára, ktorý je v súlade s týmito podmienkami. Lekár je oprávnený zverejnený názor zo svojho profilu v súlade s právom na ochranu osobnosti odstrániť.
 5. Názor užívateľa na služby lekára sa musí vzťahovať len k návšteve lekára uskutočnenej užívateľom a k službám lekára v priebehu návštevy, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, najmä nesmie obsahovať vulgarizmy, nepravdy, krivo obviňovať, vyzývať k násiliu, rasovej, náboženskej, alebo etnickej nenávisti, apod.
 6. Spoločnosť je oprávnená nezverejniť, prípadne odstrániť už zverejnený názor užívateľa z portálu, pokiaľ je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi či týmito Podmienkami.
 7. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť obsahu názoru užívateľa.  

VII. Obmedzenie zodpovednosti

 1. CLEVERGY nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať portál NavstevaLekara.sk alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol CLEVERGY upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade technickej poruchy servera nebude žiadať užívateľ/ lekár od CLEVERGY finančnú náhradu. Úlohou CLEVERGY je v čo najkratšom čase tento problém odstrániť. V prípade, že užívateľ nezrealizuje návštevu lekára, užívateľ/ lekár nebude vymáhať od CLEVERGY finančnú náhradu.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. CLEVERGY je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na NavstevaLekara.sk. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným v Podmienkach. CLEVERGY si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na portáli NavstevaLekara.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 2. Užívateľ a CLEVERGY sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania NavstevaLekara.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.8.2020.