Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Podmienky používania NavstevaLekara.sk

V súvislosti s používaním portálu www.NavstevaLekara.sk Vás žiadame o prečítanie týchto Podmienok používania.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu NavstevaLekara.sk je spoločnosť Clevergy s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 468 401, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64073/B („CLEVERGY“ alebo "Poskytovateľ"). Adresa elektronickej pošty info@navstevalekara.sk
 2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom on-line elektronického rezervačného systému pre lekárov a zdravotnícke zariadenia (ďalej tiež „rezervačný systém“ alebo „NavstevaLekara.sk“) pomocou ktorého si pacient (ďalej „užívateľ“) rezervuje čas vyšetrenia prostredníctvom  on-line formulára rezervačného systému, prístupného na webovej stránke http://www.navstevalekara.sk.
 3. Internetový portál NavstevaLekara.sk označuje doménu druhej úrovne NavstevaLekara.sk a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.navstevalekara.sk.
 4. Poskytovanie a využívanie služieb na NavstevaLekara.sk sa spravuje týmito podmienkami NavstevaLekara.sk (ďalej aj ako „Podmienky“).

II. Fungovanie rezervačného systému v prípade povinnosti užívateľa platby za technické riešenie portálu

 1. Užívateľ najskôr vyplní príslušné údaje v rezervačnom formulári rezervačného systému.
 2. Ako náhle užívateľ vyplní rezervačný formulár a potvrdí rezerváciu stlačením „Prejsť na platbu“ je presmerovaný na okno s výberom možnosti platby kartou, alebo platby cez internetové bankovníctvo.
 3. Poplatok za technické riešenie je možné uhradiť iba prostredníctvom portálu www.navstevalekara.sk, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou na portáli. Spôsoby platby sú VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, ČSOB internet banking, UniPlatba, Poštová banka internetbanking, obyčajnou platobnou kartou, alebo kreditnou kartou.  Po zaplatení poplatku za technické riešenie je rezervácia automaticky potvrdená užívateľovi a lekárovi emailom alebo iným vhodným informačným kanálom. Takto vytvorená rezervácia je záväzná. Užívateľ ju už nemusí potvrdzovať u lekára, alebo v zdravotníckom zariadení.
 4. CLEVERGY, ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepodmieňujú vyšetrenie užívateľa rezerváciou termínu cez portál NavstevaLekara.sk.
 5. Pri vystavovaní daňových dokladov bude poskytovateľ postupovať v zmysle platných predpisov, pričom užívateľ súhlasí s vystavovaním a doručovaním  daňových dokladov v elektronickej podobe.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že lekár, alebo zdravotnícke zariadenie je oprávnené rezerváciu kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť. V takom prípade bude užívateľ o tejto zmene vyrozumený e-mailom.
 7. Užívateľ  má možnosť už zaplatené rezervácie stornovať. Pri rezerváciách stornovaných minimálne 48 hodín pred platnosťou danej rezervácie, zašleme poplatok užívateľovi na bankový účet.
 8. Stlačením „Prejsť na platbu“ užívateľ súhlasí s týmito VOP.

III. Podmienky spracovania osobných údajov

 1. Účel spracovania osobných údajov
  1. Spoločnosť Clevergy s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 468 401, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64073/B („CLEVERGY“), vyžaduje od používateľov služby objednania k lekárovi cez internet vybrané osobné údaje (ďalej len „dáta“) za účelom identifikácie objednaných pacientov lekárom.
 2. Správca
  1. Registrovaným správcom dát je CLEVERGY. V nevyhnutných prípadoch môžu byť tieto dáta sprístupnené zamestnancom a spolupracovníkom CLEVERGY zmluvne zaviazaným k mlčanlivosti.
  2. Dáta nebudú za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám, medzi ktorých patria i partneri CLEVERGY, sponzori, a spolupracovníci CLEVERGY, ktorí dáta k výkonu svojej činnosti nevyhnutne nepotrebujú. 
 3. Obsah poskytovaných dát
  1. CLEVERGY od subjektov údajov zbiera dáta, ktoré nevyhnutne potrebuje k naplneniu vyššie stanovenému účelu. Týmito sú hlavne meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo. Nepovinne môžu byť požadované i ďalšie údaje, ale tieto budú vždy označené ako “nepovinné”.
 4. Prostriedky a spôsob spracovania
  1. Dáta sú získavané priamo od subjektov údajov a s ich výslovným súhlasom, a to prostredníctvom online formulára umiestneného na internetových stránkach.
  2. Získané údaje sa uložia do zabezpečenej CLEVERGY databázy, ktorá je fyzicky umiestnená na servere poskytovateľa KdeJe Software s.r.o., so sídlom Astrová 8, 821 01 Bratislava, IČO 36730947, a chránená heslom. Tieto sa uložia v podobe, v akej sú subjektom údajov poskytnuté, a naďalej nie sú inak menené. Výnimku predstavujú situácie, kedy dôjde k zadaniu neúplných alebo chybných dát a z podnetu subjektov údajov alebo spracovateľa dochádza k ich doplneniu či oprave. Takýto postup sa vždy uskutočňuje s vedomím subjektu údajov.
  3. Po uložení sú dáta využívané k organizačnému zaisteniu akcií, hlavne k rozosielaniu nevyhnutných súvisiacich informácií a pod.
  4. Poskytnuté osobné údaje môžu byť taktiež využité k zasielaniu informácií o ďalších aktivitách CLEVERGY a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.).
 5. Správnosť a úplnosť poskytnutých dát
  1. Subjekty údajov sú povinné poskytovať správne a úplné dáta a v prípade nesplnení tejto povinnosti CLEVERGY o skutočnosti bezodkladne informovať, prípadne poskytnúť nevyhnutnú spoluprácu k náprave situácie.
  2. CLEVERGY je povinný spracovávať len pravde odpovedajúce a úplné dáta. V prípade pochybenia je povinné bezodkladne zjednať nápravu.
  3. Subjekt údajov má nárok na prístup k údajom vzťahujúcim sa k jeho osobe. Na jeho žiadosť mu budú bezodkladne poskytnuté.
 6. Odstránenie dát
  1. Konkrétne dáta budú z databázy bezodkladne odstránené na základe žiadosti subjektu údajov.
 7. Vyplnením rezervačného formuláru a potvrdením tlačítkom "Potvrdiť", alebo "Prejsť na platbu" Užívateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Clevergy s.r.o. Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón a poznámka za účelom plnenia povinností súvisiacich s poskytovaním rezervačného systému zameraných najmä na príjem, vytváranie, spracovanie, uchovávanie, odosielanie a doručovanie notifikačných e-mailov a SMS o zrealizovaní platby alebo pripomienok ako aj vyťažovanie dát z uložených alebo prijatých dokumentov. Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a poznámku poskytoval a sprístupňoval konkrétnemu lekárovi, ku ktorému Užívateľ vytvoril rezerváciu termínu. Poskytovateľ informoval Užívateľa, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety nie je možné poskytnúť službu.

IV.  Pravidlá zverejňovania obsahu

 1. Obsah na NavstevaLekara.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu CLEVERGY-u zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich CLEVERGY. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti CLEVERGY je zakázané.
 2. Spoločnosť CLEVERGY nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený používateľmi a uložený na NavstevaLekara.sk.

V. Práva a povinnosti

 1. CLEVERGY neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. CLEVERGY nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na NavstevaLekara.sk.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na NavstevaLekara.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Používateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na NavstevaLekara.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

VI. Názory užívateľov na služby lekárov

 1. Užívateľovi, ktorý sa objednal k lekárovi on-line prostredníctvom portálu, odošle poskytovateľ email s výzvou, aby v prípade, že návštevu lekára uskutočnil a má záujem o zverejnenie názoru na služby, zaslal svoj názor poskytovateľovi.
 2. Užívateľ nie je povinný názor na služby lekára zdieľať.
 3. Pokiaľ má užívateľ záujem o zdieľanie názoru za účelom jeho zverejnenia na portále, zašle názor písomne formou vyplnenia formulára.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ zverejní len taký názor na služby lekára, ktorý je v súlade s týmito podmienkami. Lekár je oprávnený zverejnený názor zo svojho profilu v súlade s právom na ochranu osobnosti odstrániť.
 5. Názor užívateľa na služby lekára sa musí vzťahovať len k návšteve lekára uskutočnenej užívateľom a k službám lekára v priebehu návštevy,  nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, najmä nesmie obsahovať vulgarizmy, nepravdy, krivo obviňovať, vyzývať k násiliu, rasovej, náboženskej, alebo etnickej nenávisti, apod.
 6. Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť, prípadne odstrániť už zverejnený názor užívateľa z portálu, pokiaľ je v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi či týmito podmienkami.
 7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť obsahu názoru užívateľa.  

VII. Obmedzenie zodpovednosti

 1. CLEVERGY nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať portál www.navstevalekara.sk alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol CLEVERGY upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade technickej poruchy servera nebude žiadať užívateľ/ lekár od CLEVERGY finančnú náhradu. Úlohou CLEVERGY je v čo najkratšom čase tento problém odstrániť. V prípade, že objednaný pacient sa nedostaví na vyšetrenie užívateľ/ lekár nebude vymáhať od CLEVERGY finančnú náhradu.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. CLEVERGY je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na NavstevaLekara.sk. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným v Podmienkach. CLEVERGY si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.navstevalekara.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 2. Používateľ a CLEVERGY sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania NavstevaLekara.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.4.2016.