Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Poslanie portálu NávštevaLekára.sk

Poslaním projektu www.navstevalekara.sk je poskytovať lekárom možnosť internetovej prezentácie na kvalitnom a spoľahlivom portáli, a zároveň pacientom aktuálne a spoľahlivé informácie o lekároch na tomto portáli.

Ďalšie aktivity našej spoločnosti vyplynú z podrobného skúmania potrieb a požiadaviek lekárov a pacientov, pričom vodiacim princípom, na základe ktorého budeme pripravovať ďalšie projekty, bude prospešnosť pre všetky zúčastnené strany.

Základné hodnoty

  • Byť partnerom pre lekárov a pacientov - našou prácou chceme zjednodušovať prácu lekárom a napĺňať ich potreby, a zároveň prinášať pacientom užitočné a nové informácie.
  • Spoločenská zodpovednosť (v širokom zmysle slova) - naše aktivity a služby podriaďujeme princípom rešpektu k životnému prostrediu, etiky a spoločenskej prospešnosti. Veríme, že len takýto prístup je udržateľný z dlhodobého hľadiska.
  • Špičková kvalita - zdravotníckej verejnosti, lekárom a pacientom, sa snažíme poskytovať služby v najlepšej kvalite a s najlepším servisom. Naším dlhodobým zámerom je byť najlepším a tak tvoriť štandardy/benchmark poskytovania služieb v tejto oblasti.
  • Využívanie technológií - pri našej práci, ako aj pri tvorení našich produktov/služieb sa snažíme v čo najefektívnejšej miere využívať technologické možnosti a inovácie ponúkané súčasnou dobou, osobitne internet, pretože technológie nám všetkým uľahčujú život.

Firemná spoločenská zodpovednosť (CSR)

Našimi aktivitami sa snažíme pôsobiť pozitívne na naše okolie, tak sociálne ako aj materiálne (príroda).
Okrem iného pri prevádzkovaní portálu www.navstevalekara.sk dbáme na:
  • Slušné obchodné praktiky - za naše služby vystavujeme faktúry výlučne na základe predchádzajúceho písomného podpisu zmluvy medzi klientom a PROFILAND s.r.o., aby sme predišli nedorozumeniam a odlíšili sa od nekalých vymáhačských praktík niektorých subjektov, ktoré kazia dobré meno slušným subjektom v tejto oblasti.
  • Nízku spotrebu papiera - v obchodnom styku používame elektronické faktúry, a pri potrebe tlačenia dokumentov sa snažíme používať v čo najväčšej miere recyklovaný papier.
  • Nízku spotrebu energií - šetrná spotreba energií, šetrné žiarivky, spotrebiče s nízkou spotrebou elektriny.
  • Používanie ekologických - prírodných čistiacich prostriedkov.
 

Kontakt

PROFILAND s.r.o.
Bakošova 8
841 03 BRATISLAVA
 

Partneri

BANNER361 BANNER367 BANNER147 BANNER195 BANNER362